Jämställd och jämlik arbetsplats

En jämställd och jämlik arbetsplats innebär att ingen ska diskrimineras oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation, religion, ålder eller könsöverskridande identitet.

Glad Personal MTR

En jämställd och jämlik arbetsplats innebär att ingen ska diskrimineras oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation, religion och annan trosuppfattning, ålder samt könsöverskridande identitet och uttryck. För oss är det en självklarhet och det finns även beskrivet i vår likabehandlingspolicy. Policyn omfattar alla medarbetare oberoende av anställningsform och gäller även för inhyrda medarbetare, entreprenörer och praktikanter.

Vi har även en nolltolerans mot kränkande särbehandling och alla typer av trakasserier. Vårt förebyggande arbete mot kränkande särbehandling och trakasserier är viktigt, men också att vidta åtgärder i de fall något händer. Vi följer upp alla eventuella misstankar rörande kränkande särbehandling och trakasserier och uppmanar alla som på något sätt blivit utsatt för eller vittne till opassande beteende att kontakta sin chef, utsatt kollegas chef, HR-avdelningen, någon annan på företaget som man har förtroende för eller använda vår visselblåsarfunktion (”alarmfunktion” på vårt intranät).

Vi förespråkar lika lön för lika arbete och detta är något som följs upp i vår årliga lönekartläggning. 

Mångfald och Integration
En del i MTR:s hållbarhetsstrategi handlar om att utveckla bolagens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till år 2024 ska MTR ha en jämn könsfördelning i alla bolagens ledningsgrupper och minst 20 procent i ledningsgrupperna och 25 procent i stabsfunktionerna inklusive områdeschefer ska ha en internationell bakgrund*. Vi har även en målsättning om att minst 30 procent av alla slutkandidater för specialistroller ska ha internationell bakgrund.

Andel män och kvinnor per ledningsgrupp 2020
År 2024 ska vi även ha en jämn könsfördelning (60/40) i alla våra bolags ledningsgrupper.

För att öka andelen kvinnor till tunnelbanans trafikavdelning lanserades initativ under året för att få in fler kvinnliga tunneltågsförare till MTR, något som visade sig lyckosamma.

Senast uppdaterad: 2021-06-29