Tryggt och säkert

Det ska kännas tryggt och säkert att resa med oss, oavsett om det är med tunnelbana, pendeltåg eller fjärrtåg. Genom samverkan med bland annat polisen, stiftelsen Tryggare Sverige, kommuner, Trafikförvaltningen och andra trafikoperatörer arbetar vi för att öka tryggheten för våra resenärer. Några av de faktorer som går att utveckla för att öka känslan av trygghet är att förbättra belysningen, skalskyddet och den sociala kontrollen med hjälp av kameror, trygghetsvärdar, ordningsvakter och nattvandrare.

Trygghetsvärd MTR

 "Vi ser trygghetsteamen som ett viktigt initiativ för att förebygga brott och öka tryggheten i kollektivtrafiken"

Lars Backelin, KOMMUNPOLIS HANINGE/NYNÄSHAMN

 

Tryggt med trygghetsteam i kollektivtraffiken

När självvisering via valideringsstolpar infördes på pendeltågens stationer med öppna spärrlinjer den 1 april 2020 försvann den viserande personalen ombord. Parallellt med det introducerade SL och MTR ett nytt initiativ med trygghetsteam för att öka tryggheten längs sträckorna som berördes. Fokus för trygghetsteamen är att arbeta uppsökande, vara synliga för resenärer och finnas till hands för att ingripa vid särskilda händelser. De arbetar även med att rapportera in klotter, skadegörelse och andra inslag som bidrar till att skapa otrygga miljöer.Initiativet har sedan starten fått positiv respons av såväl resenärer som polis och lokalsamhälle.

MTR:s trygghetsteam i snitt har hanterat runt 1 000 händelser per månad på pendeltågslinjerna Västerhaninge–Nynäshamn och Södertälje–Gnesta. Majoriteten av händelserna avser tillsägningar, därefter servicerelaterade ärenden som att informera om resvägar och uppsökande arbete för att öka tryggheten ombord för de som reser ensamma eller som kan antas vara otrygga. Teamet har bland annat:

  • tagit hand om berusade personer
  • samtalat med och lugnat ungdomsgäng
  • hjälpt till med biljettförsäljning och att sprida störningsinformation
  • omhändertagit farliga föremål
  • rapporterat klotter och skadegörelse
  • deltagit i utsättningsmöten med kommun, polis, socialtjänst och trygghetsresurser för att samverka kring trygghet i regionen

 

Säkerhet

2020 hade vi det lägsta antalet trafiksäkerhetshändelser hittills. Det är tredje året i rad som vi har minskat antal trafiksäkerhetsincidenter, sedan 2018 har antalet halverats. Det är en stor bedrift vilket ledde att vi som enda järnvägsbolag uppmärksammades och blev inbjudna att tala på European process safety conference i Amsterdam. Framgången bygger på ett systematiskt säkerhetsarbete som pågått under en längre tid och baseras på utbildning, medarbetarnas rapportering samt ett gediget analysarbete för att identifiera faktorer som långsiktigt bidrar en säkrare verksamhet.

Vi genomför även olika projekt för att öka säkerheten. Ett projekt som påbörjades 2020 handlar om suicidprevention där vi utbildar medarbetarna för att proaktivt förhindra incidenter. Under året har en koncernövergripande krisledningsgrupp skapat rutiner, analyserat samt hanterat risker för att minimera smittspridningen av covid-19.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-06-29