Hållbarhet

För oss på MTR handlar hållbarhet om så mycket mer än att minska utsläpp och effektivisera energiförbrukning. Hållbarhet är inte en del av vår verksamhet, det är vår verksamhet.

Vår vision är att länka samman och utveckla hållbara samhällen där både människor och miljö mår bra. För att det ska vara möjligt behöver visionen genomsyra hela vår organisation – oavsett om det gäller att bygga en arbetsstyrka som reflekterar samhällets mångfald där varje kompetens tas tillvara eller att helt enkelt få så många som möjligt att resa med den spårburna kollektivtrafiken.

Men framförallt handlar hållbarhet för oss om en ständig framåtrörelse. Om att aldrig nöja sig och sätta upp nya mål när vi sprungit om de existerande. Vi på MTR tar täten och fortsätter att inspirera andra samhällsaktörer varje dag. För hållbarhet är ett arbete som aldrig får stanna av.

För MTR är här för att aldrig stanna.

Utgångspunkt i de globala målen
Vi är sedan länge medlemmar i FN Global Compact och en stark förespråkare för dess tio principer som är del av vår uppförandekod, vår Code of Conduct. Vi arbetar även med de globala målen och ser att vi kan bidra stort på flera områden, inte minst till mål 11 att skapa hållbara städer och samhällen. Just den spårbundna kollektivtrafiken ser vi som en förutsättning för att skapa hållbara städer. Utöver det värde som vi skapar för våra resenärer genom att snabbt och smidigt kunna ta sig till arbete, skola och andra aktiviteter skapar kollektivtrafiken även stora indirekta värden. Ett tydligt exempel på det är att fastighetspriser i närhet till kollektivtrafik tenderar att vara högre. Kollektivtrafiken medverkar också till att minska trängseln för övriga trafikanter och bidrar till ökad trafiksäkerhet. Den minskade miljö- och klimatpåverkan som det innebär att åka med kollektivtrafiken jämfört med bilåkande är även en viktig faktor.

 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling där MTR fokuserar på mål 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13.

MTR klimatneutrala enligt PAS 2060

Under 2022 fick MTR sina utsläppsreducerande mål i linje med Parisavtalet godkända av SBTi. Nu tar vi ytterligare ett steg och beräknar, reducerar och neutraliserar vårt klimatavtryck enligt PAS 2060, en standard för klimatneutrala organisationer.

Det innebär att våra klimatberäkningar har blivit tredjepartsgranskade för att få ett kvitto på att vi mäter klimatavtrycket som hela vår verksamhet ger upphov till enligt GHG-protokollet (Scope 1, 2 och 3). Vi har ambitiösa mål för att reducera våra utsläpp och till dess att vi når netto noll-utsläpp senast 2050, neutraliserar vi vårt klimatavtryck och kompenserar för 100% av våra utsläpp genom CDM-certifierande projekt inom förnybar energi. Läs mer i vår Qualifying Explanatory Statement (QES) här.

Vårt hållbarhetsarbete 2022
Vår hållbarhetsredovisning för 2022 är den 12:e i raden. Precis som tidigare år redovisar vi vårt arbete enligt Global Reporting Initiative, GRI. Redovisningen följer de internationella riktlinjerna enligt GRI, nivå core och utgör även vår rapportering till FN:s Global Compact, nivå active level. Läs mer om vårt GRI-index.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från:

Få fler att resa med oss

Vårt ekologiska fotavtryck

En aktiv samhällsaktör

Policydokument
Följande policydokument vägleder oss även i vårt arbete. Här kan du ta del av vår Likabehandlingspolicy, vår Hälso- och arbetsmiljöpolicy, samt vår Kvalitets- och hållbarhetspolicy.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-07-04